Ikastola Lauaxeta: Desarrollo de personas para construir sociedad

Lauaxeta ikastola

Índice

Comprometidos con la construcción de un mundo más justo

Lauaxeta Ikastola es una cooperativa de familias, sin ánimo de lucro, declarada de interés público por la Administración, euskaldun y plurilingüe, comprometida con la sociedad y abierta a todas las personas que la integran. La razón de ser es ayudar al alumnado a desarrollarse como persona para ser capaz de auto – realizarse y para integrarse en una sociedad cada vez más compleja, contribuyendo a su mejora.

De este modo nuestros procesos de mejora y el compromiso con la innovación educativa se han convertido en una constante que guía el cambio y la gestión en Lauaxeta Ikastola (LI), orientándola hacia las necesidades y expectativas de las familias y la sociedad.

Psicología positiva, interculturalidad, creatividad y convivencia

Como centro pues, ya desde 1995, se ha decidido tener como referencia educativa el desarrollo personal como el eje que diera sentido a todos los procesos de enseñanza aprendizaje.

Para ello, la búsqueda de preguntas y respuestas se dirigen hacia áreas de conocimiento procedentes de la  psicología, la psicopedagogía, y de las buenas prácticas de otros centros o países.

De esta manera las influencias preferentes proceden del ámbito de la psicología positiva, las inteligencias múltiples, la interculturalidad, el aprendizaje social, la educación para  la convivencia, la creatividad y los retos del Desarrollo Humano propuestos por la UNESCO.

Metodología y evaluación por competencias

Como conclusión afrontamos dos  retos que identifican a  nuestro proyecto educativo:

Incorporación de competencias transversales como ejes de toda la propuesta educativa

 • Incorporación de competencias transversales como ejes de toda la propuesta educativa
 • Estrategias didácticas: Expresión y comprensión de emociones, Educación para la convivencia,   Multidisciplinariedad y  Evaluación holística del alumnado

Buscamos por tanto los siguientes objetivos generales:

 • Fomentar la capacidad del alumnado para ser feliz, para construir su propio futuro y contribuir a la mejora social.
 • Saber gestionar los valores y actitudes implicados en dichos procesos.
 • Comprender las diferentes necesidades del alumnado para definir consecuentemente sus objetivos de mejora.

Estas referencias sitúan al alumno/a como persona en el centro de las intenciones educativas de la ikastola, y nos ayuda a acompañar a las familias a lo largo de ese camino de 16 años, asumiendo que a veces los resultados serán inciertos, y los periodos de intervención largos pero en el que se deberá responder a las diferentes necesidades individuales procedentes  tanto de dificultades como de talentos específicos.

Este concepto de educación hace que los contenidos concretos de las asignaturas se conviertan en medios y no en fines únicos para lograr la misión del centro.

Asimismo el modo en que estos propósitos se despliegan en el centro afectan en primer lugar las estrategias que tienen lugar en las aulas, a los principios de evaluación del alumnado y a los proyectos de innovación didáctica que se decidan implementar.

unesco educacion 2030

Lauaxeta es parte de la red de escuelas UNESCO

Lauaxeta Ikastola forma parte de la red de escuelas UNESCO desde el 2010, esto muestra nuestro compromiso con la cultura del Desarrollo Humano que se plasma en las programaciones de los contenidos educativos en materias como los derechos humanos, cultura de paz, el desarrollo sostenible, el enfoque educativo trasversal de género y la educación intercultural.

Estos y los objetivos del Milenio aprobados por la ONU en 2015, con el horizonte del 2030, son los ejes que dan sentido asimismo a las unidades multidisciplinares y las actividades complementarias que tienen lugar en Lauaxeta Ikastola.

[ Artículo en Euskera ]

Pertsona garatuz, gizartea eraikitzen

Lauaxeta Ikastola familien kooperatiba bat da, irabazteko asmorik gabea, Administrazioak interes publikotzat aitortua, euskalduna eta eleaniztuna, gizartearekin konprometitua eta eratzen duten pertsona guztiei irekia. Lauaxeta Ikastolaren izateko arrazoia da ikasleei laguntzea pertsona gisa garatzen, beren burua gauzatzeko gai izateko, eta gero eta konplexuagoa den gizarte batean gizarteratzeko, gizarte hori hobetzen lagunduta.

Hartara, gure hobekuntza prozesuak eta heziketa berrikuntzarekiko dugun
konpromisoa konstante bihurtu dira; Lauaxeta Ikastolaren (LI) aldaketa eta
kudeaketa gidatzen duen konstantea, hain zuzen, familien eta gizartearen
beharrizanetarantz eta itxaropenetarantz bideratuta.

Ikastetxe moduan, hortaz, 1995. urteaz geroztik erabaki da heziketarako erreferentzia moduan garapen pertsonala edukitzea, irakasteko eta ikasteko prozesu guztiei zentzua ematen dien ardatz gisa.

Lauaxeta ikastola LH2

Horretarako, galderen eta erantzunen bilaketa psikologia eta psikopedagogiatik datozen ezagutza arloetarantz eta beste ikastetxe edo herrialde batzuetako jardunbide onetarantz bideratzen da. Hartara, lehentasunezko eraginak psikologia positiboaren, askotariko adimenen, kultura-artekotasunaren, ikaskuntza sozialaren, bizikidetzarako heziketaren, sormenaren eta Unescok Giza Garapenerako proposatutako erronken esparruetatik datoz.

Ondorio moduan, gure Heziketa Proiektua identifikatzen duten bi erronka ditugu aurrez aurre:

1. Zeharkako konpetentziak barnean hartzea, heziketako proposamen ororen ardatz moduan. Horretarako, oinarrizko gaitasun komun batzuk aukeratu dira, gure ikasle guztientzat ikaskuntzako zeharkako ardatza eta ardatz komuna izango direnak: komunikatzea, enpatia izatea, taldean lan egitea, ikasten ikastea eta hobetzeko helburu pertsonalak finkatzea.

2. Estrategia didaktikoak: emozioak adierazi eta ulertzea, bizikidetzarako heziketa, diziplina aniztasuna eta ikasleen ebaluazio holistikoa.

Beraz, ondoko helburu orokor hauek lortzea bilatzen dugu:

• Ikasleak zoriontsu izateko, beren etorkizuna eraikitzeko eta gizartea hobetzen laguntzeko konpetentzia sustatzea.

• Prozesu horietan inplikatuta dauden balioak eta jarrerak kudeatzen jakitea.

• Ikasleen beharrizan desberdinak ulertzea, haien arabera zehazteko beren hobekuntza helburuak.

Erreferentzia horiek ikaslea kokatzen dute ikastolaren heziketa asmoen erdian dagoen pertsona moduan, eta 16 urteko bide horretan familiei lagun egiten laguntzen digute, onartuta batzuetan emaitzak ezezagunak izango direla eta esku hartzeko aldiak luzeak. Bide horretan, hain zuzen, norbanakoen premia desberdinei erantzun beharko zaie, eta premia horiek etorriko dira bai zailtasunetatik bai eta berariazko talentuetatik ere.

Lauaxeta ikastola

Heziketaren kontzeptu honek ekartzen du irakasgaien eduki zehatzak
bitarteko bihurtzea, eta ez helburu bakar, ikastolaren misioa lortzeko.

Halaber, helburu edo asmo horiek ikastetxean zabaltzeko moduak eragiten die, lehenik eta behin, ikasgeletan gauzatzen dien estrategiei, ikasleen ebaluazio printzipioei eta abiaraztea erabakitzen den berrikuntza didaktikoko proiektuei.

Lauaxeta Ikastola Unesco eskolen sareko kidea da 2010az geroztik. Horrek erakusten du Giza Garapenerako kulturarekiko dugun konpromisoa, hezkuntzako edukien programazioetan gauzatzen dena, besteak beste, giza eskubideen gaian, bake kulturan, garapen iraunkorrean, generoaren heziketa ikuspegi transbertsalean eta kulturen arteko heziketan.

Hauek eta NBEk 2015ean milurtekorako onartu zituen helburuak dira, 2030 arteko denbora mugarekin, Lauaxeta Ikastolan gauzatzen diren diziplina anitzeko unitateei eta jarduera osagarriei zentzua ematen dieten ardatzak.

Información general de la ikastola

Titularidad y Familias: Las familias, constituidas en cooperativa, provienen de una amplia muestra de comarcas de Vizcaya.

Actualmente el número de Familias Cooperativistas es de 971, con un total de 1.367 alumnas/os.

Personas: 111 son los profesionales que formamos Lauaxeta Ikastola, entre personal
docente y no docente.

Oferta educativa: Nuestra oferta educativa supera las propuestas mínimas legales en materia lingüística, seguimiento tutorial, educación en el ocio y uso de nuevas tecnologías, entre otros.

Tratamiento lingüístico:

 • Euskera desde los 2 años
 • Inglés desde los 4 años
 • Castellano desde los 6 años
 • Francés desde los 14 años
 • Alemán desde los 14 años

Edad del alumnado: 2 a 18 años. Desde la guardería hasta el Bachillerato.

Horario: De lunes a viernes, de 9:15 a 16:30

Actividades en horario extra escolar:

> Extraescolares

 • Actividades culturales
 • Actividades deportivas
 • Actividades de ocio y tiempo libre

> Actividades de Verano

 • Campamento de verano de Lizarra
 • Campamento de verano de Egino
 • Cursos de Inglés el extranjero

Localización y Contacto Lauaxeta Ikastola S.Coop.

Bº San Migel Auzoa
48340 Amorebieta-Etxano

Tel. 946 300 020
ikastola@lauaxeta.eus

www.lauaxeta.eus

Acerca de Gaptain
Ciberseguridad people-centric , Gaptain. Cultura de Ciberseguridad
Gaptain tiene como misión crear Cultura de Ciberseguridad en entornos educativos y organizaciones para que todas las personas puedan utilizar la tecnología de forma segura y saludable, entendiéndola como una herramienta para conseguir un fin.


>> Ver PORTADA >>